Kto przetwarza Państwa dane

Administratorem Państwa danych osobowych jest PlusJob Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-767) przy ul. Hangarowej 7, adres e-mail: hr@plusjob.pl, numer telefonu: +48 790 623 321.

PlusJob Poland Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem iod@plusjob.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Hangarowa 7, 70-767 Szczecin.

Podstawa prawna i cele przetwarzania

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

 1. Nawiązania kontaktu i przekazania informacji o prowadzonej przez nas rekrutacji – na postawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w tym zgody na świadczenie naszych usług drogą elektroniczną.
 2. Przeprowadzenia procesów rekrutacji obecnych lub przyszłych, w tym udostępnienia danych naszym klientom, podwykonawcom oraz podmiotom powiązanym w związku z realizacją naszych celów oraz na rzecz usług outsourcingu – na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w zakresie danych wskazanych tym przepisem) oraz na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Zawarcia i realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych celów.

Okres przetwarzania

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów:

 1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie do celu obecnej rekrutacji i niepodjęcia współpracy z kandydatem, dane są usuwane po zakończeniu procesu.
 2. Dane przekazane na podstawie zgody na ich wykorzystanie w przyszłych rekrutacjach będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody – jednak nie dłużej niż 3 lata.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, dane będą przetwarzane do czasu jego realizacji lub do wniesienia sprzeciwu.
 4. Dane pozyskane w wyniku użycia formularza kontaktowego mogą być przetwarzane przez okres 3 lat lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. W zakresie wynikającym z przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe,  i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane. 

Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polityka cookies

 1. PlusJob Poland Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę online podczas wizyty na stronie www.plusjob.pl.  Aby to osiągnąć, wykorzystujemy pliki cookies w celu uzyskania danych o zachowaniu użytkownika podczas wizyty na naszej stronie. Śledzimy też, jak często dany użytkownik odwiedza naszą stronę.
 2. Zbierane przez nas informacje są anonimowe i nie umożliwiają zidentyfikowania użytkownika jako konkretnej osoby, chyba że użytkownik przekaże nam swoje dane, wypełniając formularz. 
 3. Na stronie nie używamy żadnych plików cookies o niepożądanym charakterze w celu zbierania danych osobowych. Używamy standardowych plików cookies podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics, aby móc śledzić zachowania użytkowników online oraz pozyskać informacje statystyczne. W tym celu:
  • śledzimy liczbę odwiedzin strony, informacje o stronie internetowej, którą użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą stronę, oraz informacje o stronie internetowej, którą użytkownik odwiedził po opuszczeniu naszej strony
  • plik cookie jest przechowywany na urządzeniu użytkownika przez okres nie dłuższy niż 2 lata liczone od ostatnich odwiedzin strony. W tym celu wykorzystuje się adres IP użytkownika. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka użytkownika przechowuje na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze strony. Pozwala to śledzić, czy dany użytkownik ponownie odwiedza naszą Stronę.

4. Jeśli ustawienia przeglądarki nie zostały przez Państwa zmienione w taki sposób, aby nie akceptowała plików cookies, to nasz system umieści plik (cookie) podczas każdej wizyty na stronie.

 1. Mają Państwo możliwość odrzucenia plików cookies przez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Spowoduje to usunięcie wszystkich szczegółów z pliku cookie. Jeśli jednak zdecydują się Państwo zmienić ustawienia w ten sposób, możecie utracić możliwość dostępu do niektórych części naszej strony, jak i możliwość korzystania z określonych funkcji.

Ostatnia aktualizacja: 21.12.2023